bootstrap templates

Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag
Algemene opmerkingen
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.

Verzameling van gegevens op deze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Zijn contactgegevens zijn te vinden in het impressum van deze website.
Hoe verzamelen we uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invoert.
Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijd van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u deze website binnenkomt.
Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.
Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie of verwijdering van deze gegevens te eisen. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken. Bovendien hebt u het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
Bovendien hebt u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden
Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.
Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in het volgende
Privacybeleid.

2. hosting en content delivery netwerken (CDN)
Externe hosting
Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Het kan gaan om IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegangen en andere gegevens die door een website worden gegenereerd.
Het gebruik van de hoster is voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om haar prestatieverplichtingen na te komen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

3. algemene opmerkingen en verplichte informatie
Gegevensbescherming
De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.
Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld.
Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe we dit doen en met welk doel.
We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Noot over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is
Wohnpark Weiherhof
Bruderhalde 26a
79856 Hinterzarten
Telefoon +49 7652 228
info@wohnpark-weiherhof.de

Verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen
Rechtstreekse reclame (art. 21 DSGVO)
ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN KUNST WORDT UITGEVOERD. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO
U HEEFT HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN UW SPECIFIEKE SITUATIE, MET INBEGRIP VAN HET OPSTELLEN VAN PROFIELEN OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. VOOR DE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, WORDT VERWEZEN NAAR DEZE PRIVACYVERKLARING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ KUNNEN AANTONEN DAT ER DWINGENDE REDENEN ZIJN VOOR DE VERWERKING DIE BESCHERMING VERDIENEN EN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF TENZIJ DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 DSGVO).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM U TE ALLEN TIJDE TE VERZETTEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DEZE MARKETING
DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING, VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 2 DSGVO). 

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van inbreuken op de DSGVO hebben de betrokkenen het recht om in beroep te gaan tegen
De lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats hebben, hun werkplek of de plaats waar de vermoedelijke inbreuk is gepleegd. Het recht om in beroep te gaan laat andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen onverlet.

Recht op gegevensdraagbaarheid
U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

Informatie, verwijdering en correctie
In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:
- Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u vragen de verwerking te beperken in plaats van te verwijderen.
- Als we uw persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig voor de oefening,
Als u zich moet verdedigen of juridische claims moet indienen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.
- Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend conform art. 21 lid 1 DSGVO, dient een evenwicht te worden gevonden tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet duidelijk is wiens belang zwaarder weegt dan het belang van de betrokken partijen, heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
- Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-e-mails
Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de afdrukverplichting gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval dat er ongevraagde reclame-informatie wordt verzonden, bijvoorbeeld via spam-mails. 

4. gegevensverzameling op deze website
Server logbestanden
De aanbieder van deze pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:
- Browsertype en browserversie
- Gebruikt besturingssysteem
- Verwijzende URL
- Gastheernaam van de toegang tot de computer
- Tijdstip van de serveraanvraag
- IP-adres
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
Deze gegevens worden geregistreerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Contactformulier
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens overgenomen uit het
Aanvraagformulier met inbegrip van de door u daar verstrekte contactgegevens voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval van vervolgvragen die bij ons zijn opgeslagen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, voor zover uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO), op voorwaarde dat de aanvraag is gedaan.
De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel waarvoor ze zijn opgeslagen, ophoudt te bestaan (bijv. nadat uw aanvraag is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax
Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, mits uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO), op voorwaarde dat de aanvraag is gedaan.
De gegevens die u ons via een contactaanvraag stuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel waarvoor ze werden opgeslagen, ophoudt te gelden (bijv. na verwerking van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

5. plugins en gereedschap
Google Maps
Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de door ons aangegeven plaatsen op de website gemakkelijk te kunnen vinden. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Adres

WOHNPARK WEIHERHOF
Bruderhalde 26 a
79856 Hinterzarten